Informace

V naší škole poskytuje odbornou poradenskou činnost Školní poradenské pracoviště. Tato služba je poskytována žákům základní

školy, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených školním selháváním, jejich rodičům a pracovníkům školy.

 

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlas zákonného zástupce není

potřeba tehdy, když je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.

 

Náplň práce

  • Vyšetření profesní orientace pro žáky 9. tříd
  • Psychosociální interakční programy třídních kolektivů
  • Diagnostika tříd (třídní klima)
  • Dotazníkové šetření školního klimatu
  • Orientační vyšetření školní zralosti
  • Individuální práce, řešení aktuálních problémů, řešení krize

Vítáme Vás na stránkách internetové poradny, kterou provozuje školní poradenské pracoviště ZŠ Štěpánov. Prostřednictvím služby "Zeptej se" můžete zaslat dotaz, který se týká především školní problematiky, tj. problematika vzdělávací, speciálně vzdělávací, výchovná, psychologická, pedagogická i problematika prevence sociálně patologických jevů.

V okamžiku, kdy je dotaz zodpovězen, zobrazí se i s odpovědí na stránkách Poradny, pokud jste nezaškrtli, že je dotaz neveřejný. V případě, že zaškrtnete neveřejný dotaz, zodpovíme Váš dotaz e-mailem! Nezapomeňte tedy uvést Váš e-mail!

Pro zajištění Vaší anonymity nemusíte uvádět jméno a příjmení, v dotazu pak neuvádějte identifikační údaje. Pro lepší zodpovězení dotazu však uveďte podrobnější údaje (např. pohlaví, věk, region) - nejsou povinné, ale slouží pro lepší orientaci a doporučení konkrétních řešení. Vaše jméno, příjmení a e-mail nebudou kvůli ochraně Vašich dat na stránkách zobrazeny.

Zodpovídáme všechny dotazy. Do textu dotazů zasahujeme pouze v případě, že jsou v něm uvedeny vulgární a xenofobní výrazy nebo návody na trestnou činnost. Nesmyslné nebo urážlivé dotazy jsou přesunuty do složky Nebude zodpovězeno. Dotazy pokud možno formulujte konkrétně a jasně.

Na dotazy budou odpovídat pracovníci školního poradenského pracoviště, což jsou školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Při složitějším dotazu jsme schopni oslovit i externí odborníky.

Mějte na paměti, že internetové poradenství nemůže nahrazovat osobní kontakt nebo dokonce terapii. Zdravotní problémy prosím řešte vždy s Vaším ošetřujícím lékařem.

Ostatní informace

Uničovský projekt (2010 - 2013)

Podpora žáků se zvýšeným rizikem selhávání získáním strategií učení s podporou patronské služby

 

Nauč se relaxovat

 

Dokážeš se správně chovat k postiženým lidem?