Základní škola Štěpánov

Vacková Karolína, Mgr.

Speciální pedagog

Působiště

Pracovna ŠPP, budova 2. st. ZŠ

Konzultace

pondělí 14:15 - 15:00 kabinet ŠPP

Na ZŠ Štěpánov

od roku 2015

Vyučuje

VkO

Aprobace

Speciální pedagožka, kontaktní osoba pro ŠPP

Jak pomáhá speciální pedagožka

  • Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, provádí základní diagnostiku vzdělávacích, výukových a výchovných problémů žáka
  • Poskytuje odbornou pomoc a podporu žákům v rámci prevence školní neúspěšnosti a školního selhávání
  • Zajišťuje individuální či skupinovou práci žákům zařazených do reedukace (využívá speciálně-pedagogických metod práce zaměřených na rozvoj narušených funkcí potřebných pro čtení, psaní, počítání nebo percepčně motorických funkcí)
  • Úzce spolupracuje s třídními učiteli žáků, psychologem ŠPP, výchovným poradcem a dalšími návaznými institucemi (SPC, PPP …)
  • Poskytuje metodickou podporu učitelům při zajišťování podpůrných opatření
  • Zajišťuje metodickou pomoc pedagogům integrovaných dětí a asistentům pedagoga
  • Podílí se na vytváření podmínek pro inkluzivní vzdělávání žáků
  • Vytváří podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
  • Ve spolupráci s pedagogy, výchovným poradcem, školním psychologem sleduje a napomáhá vyhodnocovat účinnost aplikovaných podpůrných opatření, navrhuje další metody a formy práce se žáky
  • Poskytuje konzultace zákonnému zástupci v rámci studijních a výchovných problémů žáka