Informace pro rodiče

Žák má nárok na oběd po dobu pobytu ve škole. Školní jídelna může vydat oběd žákovi do jídlonosiče pouze první den nemoci.

Další dny nemoci nemá žák na oběd nárok, musí si jej odhlásit den předem. Pokud nejsou obědy na další dny nemoci odhlášeny, je doúčtována plná cena oběda.

Obědy nejsou odhlašovány hromadně (školní výlety, soutěže). Třídní učitelé nejsou povinni nepřítomné žáky z obědů odhlašovat.

Žákům, kteří dojíždějí autobusem do okolních vesnic, je možno vydat oběd do jídlonosiče (jídlonosič musí být označen jménem a musí tam být stravenka).

Obědy musí být zaplaceny nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce.

Vedoucí jídelny vybírá stravné v hotovosti vždy poslední týden v měsíci.

Během vydávání obědů se platby nevybírají.

Obědy se ve školní jídelně vydávají od 11:20 do 13:30.