Řešení vztahů

Základní informace

Naše škola se od ledna 2011 zapojila do projektu „Řešení vrstevnických vztahů“, což je školící - výcvikový program pro děti a mládež, financovaný z prostředků MŠMT a z prostředků Evropských sociálních fondů. Projekt je realizován po dobu 3 let na 31 základních školách v České republice a navazuje na dvouletý mezinárodní projekt známý pod zkratkou CHIPS – program vrstevnické podpory. Projekt je realizován sdružením Linka bezpečí a Vzdělávacím institutem ochrany dětí (VIOD). Cílem projektu je zlepšení vrstevnických vztahů mezi žáky a také posílení kvality celkového klimatu ve škole.

Doba realizace projektu: leden 2011 - leden 2013

 

O co jde?

  • Jedná se o projekt, který zavádí na školách systém vrstevnické podpory zaměřený na pomoc a podporu dětem. Zvyšuje povědomí o problémech, kterým děti čelí. Pomáhá také školám s prevencí rizikových jevů.
  • Projekt je založen na práci „podporovatelů“, kterými jsou spolužáci – vrstevníci. Projekt vrstevnické podpory vychází z přirozených vlastností mladých lidí být tolerantní, přátelští a vzájemně si pomáhat. Zároveň nabízí cestu, jak si v rámci školy vzájemně řešit vzniklé problémy.
  • Motivem k uskutečnění tohoto programu je, že by si děti raději promluvily s někým blízkým jejich věku, kdo lépe pochopí, čím právě procházejí, než s dospělým.
  • Tento projekt vznikl proto, že si mnoho mladých lidí dělá starosti s problémy svých kamarádů a chtějí jim pomoci. „Podporovat“ ve smyslu projektu znamená naslouchat.
  • Program vrstevnické podpory pomáhá bojovat proti šikaně, řešit konflikty, snaží se poskytovat dětem pocit bezpečí a pokouší se měnit prostředí ve škole nebo skupině.

 

Vzdělávání

V rámci školících seminářů, které jsou vedeny odborníky z oblasti pedagogiky, psychologie, práva a komunikace, se zvolení žáci (6.- 9. tříd) učí pojmenovat a vnímat pozitivní stránky prostředí školy a vlivy okolí na jejich chování. Dále se děti (podporovatelé) učí rozpoznat problémy, které jim na škole nebo v komunikaci mezi sebou vadí, učí se je řešit vlastními silami, zvyšují si právní povědomí, učí se zodpovědnosti a jak zachovat důvěrnost informací. Podporovatelé se také učí pomáhat svým vrstevníkům nasloucháním nebo radou, kam se s případným problémem obrátit.

Proškolení podporovatelé získají certifikát o získaných vědomostech a dovednostech.

 

U nás na škole

Během prvního roku došlo v projektu ŘVV na naší škole k několika změnám-výměna koordinátora a téměř polovina podporovatelů se vystřídala za nové. Během roku se podporovatelé lépe poznali a tím začali lépe spolupracovat. Scházíme se pravidelně v pátek po vyučování, kdy se zabýváme třídními kolektivy např., jak by se dala podpořit spolupráce ve třídě, jak lze pomoci žákům, kteří příliš nezapadají do třídního kolektivu apod.

Podporovatelé se také učí poznávat sami sebe, což vede k lepšímu pochopení druhých lidí. Dále se domlouváme na přípravě různých mimoškolních aktivit pro ostatní žáky. Podporovatelé mají každý den službu na vybraném místě ve škole, kam mohou ostatní žáci chodit, když mají problém. Kromě pravidelných schůzek se účastní i dvoudenních akcí – tzv. Spaní ve škole, kde pracují na sebepoznání a odhalují svůj vnitřní svět.

Fungování tohoto projektu vidím z pohledu preventisty rizikových jevů jako obrovský přínos pro vytváření pozitivního prostředí na naší škole.

 

Mgr. Zuzana Šupíková, preventista rizikových jevů