IKAPOK II

 

 

Registrační číslo projektu:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425

Název projektu:                      Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II 

Číslo a název programu:       02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Číslo a název výzvy:               Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP 

Fyzická realizace:                   1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/ 

Realizátor projektu a příjemce dotace: Krajský úřad Olomouckého kraje