Volby do Školské rady

Na základě §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění,  vyhlašuje ředitel školy volby do Školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít 6 členů na volební období 2021 – 2024.

Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Její složení musí být třetinové – 1/3 tvoří zákonní zástupci, 1/3 zástupci zřizovatele, 1/3 učitelé. Funkční období členů školské rady trvá 3 roky a rada zasedá minimálně 2x ročně.

Volba kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků  se uskuteční od 24. 9. 2021  do 1. 10. 2021 elektronicky, prostřednictvím hlasování v aplikaci Škola Online.

Kandidáti do Školské rady voleni  zákonnými zástupci nezletilých žáků:

  • Barbora Bortlová
  • Gabriela Hanulíková
  • Renáta Kunstová

Na základě hlasování zákonných zástupců byly do Školské rady zvoleny na dobu tří let Barbora Bortlová a Gabriela Hanulíková.